Vedtægter


Vedtægter for Foreningen Busfronten pr. 6. april 2022
§ 1 Navn
Foreningens navn er ‘Busfronten’.
§ 2 Formål
Foreningens formål er at virke for udbredelsen af interessen for samt at formidle oplysninger om rutebil- og busdrift i ind- og udland, dog med hovedvægten lagt på danske forhold, herunder at udgive et medlemsblad.
stk. 2 Dette formål søges yderligere fremmet gennem afholdelse af møder, udflugter og lign. samt gennem kontakt med ligesindede foreninger i ind- og udland.
§ 3 Medlemskab
Som medlem kan optages enhver, såvel privatperson, institution eller firma. Stk. 2 Medlemmet kan ved indmeldelse eller hvert år ved kontingentfornyelse vælge mellem ordinært medlemskab eller netmedlemskab. Sidstnævnte form giver ikke ret til at modtage medlemsbladet i hverken trykt eller elektronisk form, og medlemmet modtager ikke trykte indbetalingskort, rykkerskrivelser o.lign. fra foreningen. Netmedlemmer betaler reduceret kontingent, jf. § 6. stk. 3 Medlemmet har ansvar for at holde foreningen orienteret om adresseændringer, der er nødvendige for kommunikationen mellem foreningen og medlemmet. For ordinære medlemmer gælder dette medlemmets postadresse. For netmedlemmer gælder det medlemmets e-mail-adresse, og at medlemmet løbende læser e-mails sendt fra foreningen til den oplyste e-mail-adresse
§ 4 Eksklusion
Medlemmer kan ekskluderes af foreningen, såfremt de udviser utilbørlig adfærd, herunder regnes f.eks. anvendelse af foreningens navn til personlig vinding.
stk. 2 Beslutninger omkring eksklusion af medlemmer, der er vedtaget af bestyrelsen, kan af den ekskluderede indankes for den næstfølgende ordinære generalforsamling. Denne tager stilling hertil gennem hemmelig afstemning, som afgøres ved almindelig stemmeflerhed.
§ 5 Reklame
Medlemskab af foreningen må ikke uden bestyrelsens tilladelse anvendes i reklame- eller anden erhvervsmæssig øjemed.
§ 6 Kontingent
Kontingent for ordinære medlemmer og reduceret kontingent for netmedlemmer fastsættes en gang årligt i forbindelse med generalforsamlingen. Besluttede ændringer i kontingentet har virkning fra 1. januar det følgende år. Kontingentet betales for et år ad gangen og følger kalenderåret.
stk. 2 Såfremt den fastsatte frist for betaling af kontingent overskrides kan der blive opkrævet et rykkergebyr. Rykkergebyret fastsættes af bestyrelsen.
stk. 3 Bestyrelsen bemyndiges til at indføre et udlandsgebyr til dækning af de forøgede omkostninger til forsendelse, modtagelse af kontingent mv. der er ved medlemmer bosiddende i udlandet.
§ 7 Bestyrelsen
Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af fem medlemmer. Der vælges desuden to revisorer, to bestyrelsessuppleanter og en revisorsuppleant.
stk. 2 Bestyrelsen vælges for to år ad gangen, således at to bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år, mens tre bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år. Revisorer, bestyrelsessuppleanter og revisorsuppleant vælges hvert år.
stk. 3 Genvalg kan under normale forhold finde sted.
stk. 4 Bestyrelsen fordeler selv de enkelte poster imellem sig.
stk. 5 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg bestående af andre end medlemmer af bestyrelsen.
stk. 6 Bestyrelsesmøder er beslutningsdygtige, såfremt tre medlemmer er til stede.
stk. 7 Hvis et bestyrelsesmedlem varigt eller for længere tid ikke kan varetage sit hverv, indtræder en suppleant i bestyrelsen. Derimod har bestyrelsessuppleanter ikke stemmeret i bestyrelsen, hvis et bestyrelsesmedlem er forhindret i at deltage i et enkelt bestyrelsesmøde.
stk. 8 Forslag til valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer samt revisorsuppleant kan foreslås på generalforsamlingen under dagsordenens pkt. G.
stk. 9 Bestyrelsens medlemmer skal være ordinære medlemmer og ikke netmedlemmer af foreningen. Indtræder et netmedlem i bestyrelsen, ændres vedkommendes medlemskab til ordinært medlemskab med tilbagevirkende kraft fra kalenderårets begyndelse.
§ 8 Generalforsamlingen
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der holdes hvert år i april måned.
stk. 2 Skriftlig indkaldelse vedlagt dagsordenen skal være ordinære medlemmer i hænde senest 28 dage før den fastsatte dato og være bekendtgjort for netmedlemmer i foreningens internetforum senest 28 dage før den fastsatte dato.
stk. 3 Hvert medlem har én stemme. Der kan ikke stemmes med fuldmagt.
stk. 4 Alle afgørelser – med enkelte undtagelser nævnt under § 8 stk. 5 og § 12 – afgøres ved simpel stemmeflerhed af de afgivne stemmer. Ved valg er det de kandidater, der får flest stemmer, som er valgt. I tilfælde med stemmelighed foretages ny afstemning. Såfremt denne fører til samme resultat er forslaget forkastet – valg afgøres dog herefter ved lodtrækning mellem kandidaterne med stemmelighed.
stk. 5 Forslag til ændringer i foreningens vedtægter skal vedtages med mindst 2/3 flertal. Forslag herom skal fremsættes i forbindelse med generalforsamlingen og udsendes til medlemmerne i forbindelse med indkaldelsen.
stk. 6 Stemmeafgivningen på generalforsamlingen skal være hemmelig, såfremt blot ét medlem ønsker dette.
stk. 7 Generalforsamlingsdagsordenen skal indeholde følgende punkter:
A. Valg af dirigent
B. Valg af referent
C. Formandens beretning
D. Kassererens beretning og regnskab
E. Fastsættelse af kontingent
F. Indkomne forslag
G. Valg
H. Eventuelt
stk. 8 Forslag, der måtte ønskes behandlet under punkt F, skal være bestyrelsen i hænde senest 21 dage før generalforsamlingen, medmindre bestyrelsen fastsætter en senere frist. Indkomne forslag skal af bestyrelsen offentliggøres på foreningens hjemmeside og i foreningens internetforum senest 14 dage før generalforsamlingen. Der kan ikke vedtages noget under punkt H.
§ 9 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling skal holdes, såfremt bestyrelsen anser det for betimeligt, eller når mindst 10 medlemmer skriftligt fremsætter motiveret anmodning herom til bestyrelsen ledsaget af forslag til dagsorden.
stk. 2 Meddelelse om ekstraordinær generalforsamling tilsendes ordinære medlemmer skriftligt vedlagt dagsorden med mindst 14 dages varsel og bekendtgøres i foreningens internetforum vedlagt dagsorden med mindst 14 dages varsel.
stk. 3 Generalforsamlingen skal holdes senest 30 dage efter fremsat begæring herom.
§ 10 Økonomi
Kassereren varetager foreningens økonomiske anliggender. Det er ham pålagt at føre kassebog eller tilsvarende dag-til-dag regnskab. Foreningens pengemidler opbevares på giro- eller bankkonto, der administreres af foreningens kasserer. Udover kassereren kan yderligere et bestyrelsesmedlem disponere alene på foreningens giro- eller bankkonto.
stk. 2 Kassekredit kan kun optages, hvis bestyrelsen vedtager det. I så fald administreres kassekreditten af kassereren samt et andet bestyrelsesmedlem efter bestyrelsens anvisninger og under hensyntagen til foreningens øjeblikkelige likviditet. stk. 3 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
§ 11 Tegningsret m.m.
Foreningen tegnes normalt af formanden.
stk. 2 Alle retshandlinger udføres af formanden samt et andet bestyrelsesmedlem.
stk. 3 For aftaler indgået af foreningen hæfter alene dennes formue, og der kan således ikke gøres krav gældende over for enkelte medlemmer, medmindre disse skriftligt på forhånd har erklæret sig indforståede hermed.
§ 12 Ophævelse
Ophævelse af foreningen kan kun ske ved forslag herom, der er fremsat ved en generalforsamling. Forslaget skal vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. For at forslaget har gyldighed skal det desuden vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, hvor der dog kun kræves almindelig stemmeflerhed.
stk. 2 Forslag herom skal tilsendes medlemmerne sammen med indkaldelse til generalforsamlingen.
stk. 3 I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder dens evt. faste ejendom og midler beslægtede foreninger eller institutioner i Danmark. Dette gælder dog ikke for effekter erhvervet med den klausul, at de skal tilbageleveres i tilfælde af foreningens opløsning.
§ 13 Gyldighed
Disse vedtægter er godkendt på foreningens stiftende generalforsamling 28. oktober 1986. § 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 og 13 er revideret og tidligere § 9 udgået på generalforsamlingen 17. april 1997. § 7, 8, 10, 11 og 13 er revideret på generalforsamlingen 15. april 1998. § 6, 8 og 13 er revideret på generalforsamlingen 28. april 1999. § 10 er revideret på generalforsamlingen 18. april 2002 med gyldighed fra denne dato. § 10 er revideret på generalforsamlingen 23. april 2003 med gyldighed fra denne dato. § 6 stk. 2 og 3 er tilføjet på generalforsamlingen 10. april 2006 med gyldighed fra denne dato. § 3, 6, 7, 8 og 9 er revideret på generalforsamlingen 12. april 2011 med gyldighed fra denne dato. § 8 stk. 2 og stk. 8 er revideret på generalforsamlingen 6. april 2022.
Opdateret 26.04.2022.